Conference

Պատմաբանի օրվան գիտաժողով

ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ


Պատմաբանի օրվան գիտաժողով
4 déc. 2018   2:30 PM
ԵՊՀ /սև շենք/
ք. Երևան, Աբովյան 52, ԵՊՀ 6-րդ մասնաշենք (Սև շենք)
Yerevan - Armenia

Պատմաբանի օրվան նվիրված երիտասարդական հանրապետական գիտաժողով
Back to the calendar