Feast

KERMESSE ANNUELLE // ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

Comité des Dames de l’Eglise Sainte Marie Mère de Dieu


KERMESSE ANNUELLE // ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ
9 déc. 2018   1:00 PM
6 avenue Bourgain
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Issy-les-Moulineaux - France

KERMESSE ANNUELLE

Dimanche 9 Décembre 2018

Organisée par le Comité des Dames de l’Eglise

Sainte Marie Mère de Dieu

Dans la salle Nourhan FRINGHIAN

6 avenue Bourgain

92130 ISSY LES MOULINEAUX

La kermesse commencera à partir de 13h

Alimentation arménienne, souvenirs, cadeaux, articles de Noël, livres, bougies, etc.

Animation artistique par les danseurs de la troupe « ARARAT »

ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

Կիրակի 9 Դեկտեմբեր 2018

Կազմակերպութեամբ

Իսի-Լէ-Մուլինոյի Սուրբ Մարիամ Աստուածածին եկեղեցւոյ

Տիկնանց Յանձնախումբի

Նուրհան Ֆրէնկեան սրահին մէջ

6 avenue Bourgain, 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Պատարագէն ետք ժամը 13ին

Հոն պիտի գտնէք,յուշանուէրներ, գիրքեր, նոր տարուան աոիթով

պատրաստուած սեղանի գեղեցիկ ծածկոցներ եւ զանազան այլ նուէրներ:

գեղարուեստական յայտագիր Արարատ պարախումբի մասնակցութեամբ:
Back to the calendar