Concert

Ծննդեան համերգ

Մխիթարեան Միաբանութիւն


Ծննդեան համերգ
21 déc. 2019   6:00 PM
Ռաուտայի Ս. Ռիթա Ուխտավայրի եկեղեցւոյ մէջ
Mount Lebanon - Lebanon

Ծննդեան Սուրբ Տօներու առիթով Հ. Մեսրոպ Թ.Ծ.Վրդ.Սիւլահեան Մեծաւոր Մխիթարեան Միաբանութեան Միջին Արեւելքի, սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու Ծննդեան համերգի որ տեղի պիտի ունենայ Ռաուտայի Ս. Ռիթա Ուխտավայրի եկեղեցւոյ մէջ Շաբաթ, 21 Դեկտեմբեր, կէսօրէ ետք ժամը 6ին, ղեկավարութեամբ՝ Հազարապետ Տոկտ. Ֆուատ Ալ Խուրիի։
Back to the calendar