Commemoration

Վարդանանց Տօնակատարութիւն

Հայ Կաթողիկէ Սուրբ Փրկիչ Եկեղեցւոյ «Մշակութային կեդրոն»


Վարդանանց Տօնակատարութիւն
19 févr. 2020   8:00 PM
« Յովհաննէս Պօղոսեան » թատերասրահին մէջ,
Պուրճ Համուտ
Beirut - Lebanon

Վարդանանց Տօնակատարութիւն

Նախագահութեամբ՝ Հ․ Գէորգ Եպս․ Ասատուրեանի

(Օգնական Եպիսկոպոս Պէյրութի Պատրիարքական Թեմի)

Կազմակերութեամբ՝ Հայ Կաթողիկէ Սուրբ Փրկիչ Եկեղեցւոյ «Մշակութային կեդրոն»-ին

Պատգամախոսութեամբ՝ Լիբանանի հայոց թեմի քարոզիչ՝ Անանիա Ծ․ Վրդ․ Գուճանեանի

Գեղարուեստական յայտագիր մասնակցութեամբ՝

Գէորգ Պէպէճեանի, Քրիսթինա Սրապոնեանի, Րաֆֆի Չիլինկիրեանի, Խաժակ Խաչատուրեանի, Սալբի Քէօշկէրեանի, Կասիա Էճիտեանի, Մարինէ Հալլաեանի, Ռիթա Գարամանուկեանի, Նարեկ Չերեեանի
Back to the calendar