Lunch

Repas Musicale

Paroisse Arménienne Catholique de Valence


Repas Musicale
5 janv. 2020   1:00 PM
L a salle de LA VALENTINE en Bourg Les Valence
Auvergne-Rhône-Alpes - France

Հայ Կաթուղիկէ Համայնքը, յետ ժամը 10ի Ս. Պատարագի ծիսակատարութեան, կազմակերպած է ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ LA VALENTINE սրահին մէջ, Ժամը 13էն սկսեալ.

մուտքը 20E մեծերուն համար, 10E փոքրերուն համար։

Paroisse Arménienne Catholique de Valence a organisé, après la Messe Liturgique à 10 h.

REPAS MUSICALE dans la salle de LA VALENTINE en Bourg Les Valence, à partir de 13.00h.

Entrée 20E pour les adultes, 10E pour les enfants.
Back to the calendar