Dinner & Dance

Sourp Haroutioun Church Dinner / Ճաշկերոյթ Պարահանդէս

The church committee / Ռըմէյլի Ս. Յարութիին Եկեղեցիոյ Թաղականութիւն


Sourp Haroutioun Church Dinner / Ճաշկերոյթ Պարահանդէս
25 mai 2024   8:30 PM
Atlal Plaza Restaurant, Gahzir
Beirut - Lebanon

Gala Dinner for 90th anniversary and fundraising for the church needs.

Կ'երգեն սիրուած երգիչներ Վրէժ Սահակեան

Մասնակցութեամբ` Յովիկ Ատուրեանի եւ Bouzoukist Սերժo ի Երեկոն կը ճոխացնէ Stand Up Comedian

-Յարութ Թորոսեան

-Լարա Մանուկեան

Տեղերը ապահովելու համար հեռաձայնել 76 983 141 թիւին:

Back to the calendar