Theater

Երուանդ Օտեանի ծննդեան 150ամեակի ոգեկոչման հանդէս

Կեդրոնական Սանոց Միութիւն


Երուանդ Օտեանի ծննդեան 150ամեակի ոգեկոչման հանդէս
20 déc. 2019   8:45 PM
Կեդրոնական Սանոց Միութեան սրահի մէջ
Turkey

Դեկտեմբեր 20ի, Կեդրոնական Սանոց Միութեան սրահի մէջ տեղի պիտի ունենայ գրագետ Երուանդ Օտեանի ծննդեան 150ամեակի ոգեկոչման հանդէսը:
Back to the calendar