Conference

Saint Nersès Chenorhali, pionnier de l’œcuménisme

Association Sainte-Croix des Arméniens Catholiques de France


Saint Nersès Chenorhali, pionnier de l’œcuménisme
9 déc. 2023   3:00 PM
Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens
13 rue du Perche, 75003 Paris
Île-de-France - France

À l’occasion du 850ème anniversaire du décès de Saint Nersès le Gracieux,

l’Association Sainte-Croix-de-Paris vous invite à la conférence que donnera le T.R.P. Sérop TCHAMOURLIAN de l’ordre des Pères Mékhitaristes.

Saint Nersès Chenorhali, pionnier de l’œcuménisme

Le samedi 9 décembre 2023 à 15 heures en la salle paroissiale de la Cathédrale Sainte-Croix (13 rue du Perche 75003 Paris).

Au cours de la conférence, la chorale de la cathédrale présentera un bouquet d’hymnes, de tropaires et de mélodies du saint.

Ս. ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻԻ ՎԱԽՃԱՆՄԱՆ 850-ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԻԹՈՎ

Սուրբ Խաչ Միութիւնը ձեզ կը հրաւիրէ

Շահեկան բանախօսութեան՝

Ս. Ներսէս Շնորհալի

Ռահվիրայ Եկեղեցւոյ

համամիութենականութեան

Շաբաթ 9 Դեկտեմբեր 2023 ժամը 15:00-ին Փարիզի Ս. Խաչ Աթոռանիստ Եկեղեցւոյ սրահին մէջ (13 rue du Perche 75003 Paris)

Բանախօս՝

Հայր Սերոբ Վրդ. Չամուրլեան

Մխիթարեան Ուխտէն

Զեկոյցի ընթացքին, Եկեղեցւոյ երգչախումբը պիտի ներկայացնէ փունջ մը Շնորհալիի յօրինած շարականներէն, մեղեդիներէն ու երգերէն:

Back to the calendar