Conference

Սփիւռքահայ վաստակաշատ 5 Հայ կին գրողներ և իրենց գործերը

Hovsep Nalbandian


Սփիւռքահայ վաստակաշատ 5 Հայ կին գրողներ և իրենց գործերը
24 mai 2020   11:00 AM
https://www.facebook.com/hovsep.nalbandian.3
California - United States

Բարև Հայեր։

Վաղը 24 Մայիս, 2020, դիմատետրի վրայ ուղիղ ելոյթ պիտի ունենամ։ Լոս Անճելըսի ժամով առաւօտեան 11֊ին, Երևան երեկոյեան 10֊ին։

Նիւթ՝ Սփիւռքահայ վաստակաշատ 5 Հայ կին գրողներ և իրենց գործերը։
Back to the calendar