Conference

Արևմտահայ բանաստեղծներ

Hovsep Nalbandian


Արևմտահայ բանաստեղծներ
15 mai 2020   11:00 AM
Hovsep Nalbandian’s Facebook page
California - United States

Բարև Հայեր։

Վաղը Մայիս 15, 2020, Լոսի ժամով առաւօտեան 11֊ին, իսկ Երևան երեկոյեան 10֊ին, ուղիղ ելոյթ պիտի ունենամ դիմատետրի վրայ։

Պիտի կարդամ Արևմտահայ 4 բանաստեղծներ։
Back to the calendar