Dinner & Dance

Ճաշկերոյթ Պարահանդէս

Ռըմէյլի Ս. Յարութիւն Եկեղեցւոյ Թաղականութիւն


Ճաշկերոյթ Պարահանդէս
25 avr. 2024   8:30 PM
«Atlal Plaza» ճաշարանի սրահին մէջ
Beirut - Lebanon

This year coincides our beloved church's 90th anniversary. Let's celebrate it together with a group of well known artists and have an unforgettable memories.

Ուրախութեամբ կը յայտնենք ձեզի թէ այս տարի մեր սիրելի եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 90-ամեակն է: Եկէք միասնաբար տօնենք հանրածանօթ արուեստագետներու հետ եւ անմոռանալի երեկոյ մը ունենանք:

Կ՝երգէ սիրուած երգիչ՝ Վրէժ Սահակեան մասնակցութեամբ մաէսթրօ Յովիկ Ատուրեան-ի Երեկոն կը ճոխացնեն արուեստագէտներ՝ Լիւսի Չամսարեան եւ Յարութ Թորոսեան

Տեղերը ապահովելու համար հեռաձայնել 76 983 141 թիւին

Back to the calendar