Concert

Սիրոյ Տօն

Hrair Zakarian Production


Սիրոյ Տօն
13 févr. 2024   9:00 PM
<<ԱՆԻ>> ճաշարանէն ներս
Aleppo - Syria

Սիրոյ Տօն

Մասնակցութեամբ՝ Մարիա Չիչեանի

Տեղի պիտի ունենայ, Երեքշաբթի 13 Փետրուար 2024–ին Երեկոյեան ժամը 9:00-ին <<ԱՆԻ>> ճաշարանէն ներս։

Տոմսերը ապահովելու համար Հեռաձայնել`

WhatsApp +963 954 100 200

Կամ հեռաձայնել՝ 0932 400 100

Sponsored by Hrair Zakarian Production

Back to the calendar