Commemoration

Քարոզչական տաղաւարներ՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիուն


Քարոզչական տաղաւարներ՝ Թեսաղոնիկէի մէջ
23 avr. 2019   9:00 AM
Թեսաղոնիկէի Ս­պի­տակ Աշ­տա­րա­կին առ­ջեւ:
Central Macedonia - Greece

Քա­րոզ­չա­կան տա­ղա­ւար­նե­րու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը

լայն հե­տաքրք­րու­թեան ա­ռար­կայ դար­ձաւ

Ա­թէն­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ ան­ցեալ շա­բա­թէն սկսեալ գոր­ծե­ցին Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան քա­րոզ­չա­կան տա­ղա­ւար­նե­րը, որ յոյն հա­սա­րա­կու­թեան եւ օ­տար զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու շատ մեծ թի­ւի մը ներ­կա­յու­թիւ­նը ա­պա­հո­վե­ցին՝ Ա­թէն­քի ­Սին­տաղ­մա­յի հրա­պա­րա­կին եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս­պի­տակ Աշ­տա­րա­կին առ­ջեւ։ Անց­նող բո­լոր այս օ­րե­րուն ըն­թաց­քին Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ան­դամ­նե­րը հեր­թով պար­տա­կա­նու­թիւն ստանձ­նե­ցին, հսկե­լով աշ­խա­տան­քին ու տեղ­ւոյն վրայ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­լով ան­ցորդ­նե­րուն եւ թռու­ցիկ­ներ բաժ­նե­լով։ ­Հայ ­Դա­տի վե­րա­բե­րեալ շատ լայն ար­ձա­գան­գի ար­ժա­նա­ցող գոր­ծու­նէու­թիւն մըն են տա­ղա­ւար­նե­րը, որ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մա­կան փաս­տի վկա­յու­թիւնն ու ի­մաս­տը կը փո­խան­ցեն օ­տար հա­սա­րա­կու­թեան, ինչ­պէս նաեւ քա­ղա­քա­կան պատ­գամ­ներ փո­խան­ցող ու լու­սա­բա­նող թռու­ցիկ­ներ եւ գրքոյկ­ներ կը տրա­մադ­րեն ժո­ղո­վուր­դին։ http://azator.gr/?p=12810

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Ա­թէն­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ պի­տի զե­տե­ղո­ւին քա­րոզ­չա­կան տա­ղա­ւար­ներ:

Ուր­բաթ՝ 19 Ապ­րի­լէն մին­չեւ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 Ապ­րիլ Ա­թէն­քի ­Սին­տաղ­մա­յի հրա­պա­րա­կին վրայ, եւ Ա­ւագ Եր­կու­շաբ­թի՝ 22 Ապ­րի­լէն մին­չեւ Ա­ւագ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 24 Ապ­րիլ Ս­պի­տակ Աշ­տա­րա­կին առ­ջեւ:

Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ըն­կեր­նե­րը եւ ըն­կե­րու­հի­նե­րը ան­ցորդ­նե­րուն պի­տի բաժ­նեն տե­ղե­կա­տո­ւա­կան թռու­ցիկ­ներ՝ ­Հայ ­Դա­տի եւ Ար­ցա­խի առն­չու­թեամբ, ինչ­պէս նաեւ՝ պի­տի վա­ճա­ռեն գիր­քեր, ձայ­նե­րիզ­ներ եւ այլ ի­րեր։
Back to the calendar