Pilgrimage

Pèlerinage

Հայ Կաթողիկէ Ս․ Փրկիչ Եկեղեցւոյ Տիկնանց Միութիւն


Pèlerinage
24 sept. 2019   7:00 AM
«Master Mall» - էն
Beirut - Lebanon

Հայ Կաթողիկէ Ս․ Փրկիչ Եկեղեցւոյ Տիկնանց Միութիւն

Ուխտագնացութիւն դէպի

«Լիբանանի Աստուածամօր ուխտավայրեր»

Այցելութեան վայրեր․

- «Լիբանանի Աստուածածնայ տաճար» Հարիսա

- «Քրէյմի Վանք» Ղոսթա

- Հայածէս Ս․ Պատարագ «Ս․ Կոյս Աստուածածնի Վերափոխման»

- Ճաշ «Նասմաթ» ճաշարանին մէջ

Անակնկալներ - Ճոխ յայտագիր

Փոխադրութիւն + նախաճաշ + ճաշ

40000 Լ․Ո․
Back to the calendar